Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Wij,

Karma Traduction,

hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet en regelgeving (AVG – Algemene verordening gegevensbescherming).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van uzelf of van derden kunnen aan ons verstrekt worden om een offerte uit te brengen voor uw vertaaldiensten of taalopleiding en/of voor de uitvoering van die diensten.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend.

Deze doeleinden kunnen zijn:

  • Het verzenden van mailings
  • Het doen van marktonderzoek
  • Het uitvoeren van diensten
  • Het informeren over nieuwe diensten
  • U uit te nodigen voor bijeenkomsten.

 

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemene emailadres anna.yvonne.croes@gmail.com.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht om verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Verlies van uw persoonsgegevens

Karma Traduction heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken.

Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacy verklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen.

Karma Traduction behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG.

Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.